Behandlingsinnehåll.

 

Grunden för behandlingsarbetet är den av socialtjänsten upprättade vårdplanen. Vi arbetar enligt BBiC och vård-/genomförandeplanen är ett levande dokument. Varje individ ska mötas utifrån sina individuella specifika behov samt vara insatt i vad som står i vårdplanen. För att de ska kunna följa sin utveckling, går vi kontinuerligt igenom vårdplanen och stämmer av mot deras vardag och journalanteckningar.

All behandling landar i TorsGårds medleverskap. Medlevarskapet innebär att vi bor och lever tillsammans med ungdomarna under längre perioder, ungdomarna har alltid vuxna runt sig som har möjlighet att följa deras processer samt i vardagliga situationer hjälpa ungdomarna att utveckla strategier för att undvika återfall i gamla destruktiva beteendemönster. De vuxna möter ungdomarna utan att göra negativa förutsägelser, utan att fördöma och moralisera.

I medlevarskapet är miljöterapi en stor del. Miljöterapi kännetecknas främst av två saker; system och struktur.

Strukturen är enkel och tydlig, vi har fasta tider både morgon och kväll, samt för dagens samtliga måltider. Vi har under vardagar två tillfällen per dag då samtliga samlas för genomgång av, här har ungdomarna möjlighet att på verka innehållet i verksamheten. Det ges även möjlighet att vid dessa tillfällen dela med sig av dagens händelser. Detta sätt att ritualisera vardagen ger ungdomarna en trygghet som ökar deras möjligheter att tillgodogöra sig de olika utbildningsmomenten.

Systemet kännetecknas av de pedagogiska arbetslag som finns, där den praktiska nyttan och de praktiska lärmomenten kombineras med de pedagogiska moment som uppstår. De samtal som uppstår mellan vuxna och ungdomar under arbetsdagen är värdefulla situationer där det ges möjlighet att spegla ungdomarna, att förstärka positiva beteendemönster samt att påtala negativa beteendemönster och hjälpa ungdomen med att ta fram strategier för att arbeta bort det som är negativt.

Utöver miljöterapi så deltar ungdomarna även i ett gruppbaserat påverkansprogram som utgår ifrån TGPP, MOD,  samt ugl. Dessa träffar hålls två gång per vecka och är obligatorisk. Det som tas upp vid dessa tillfällen är även ett återkommande tema i de pedagogiska arbetslagen.

Det ges även möjlighet för ungdomarna att delta i en beroendegrupp som leds av en extern drogterapeut Dennis Nyberg och bygger på tolvstegsmodellen. www.beroendekonsult.se

ACRA (Adolescent Community Reinforcement Approach) är ett öppenvårdsprogram för ungdomar och unga vuxna som rekommenderas i Socialstyrelsen riktlinjer. Programmet bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal och lägger stort fokus på att motivera till nya, mer hälsosamma beteenden. I ACRA utgår vi från klientens egen uppfattning om situationen och ritar tillsammans en karta över det beteende som han/hon vill förändra. Vi jobbar med hela ungdomens livssituation och och formulerar tydliga mål för för olika livsområden. Vi lyfter klientens styrkor och förväntningar och övar på att göra annorlunda i de situationer som inte fungerar så bra. I ACRA deltar familjen eller andra vuxna stödpersoner aktivt i programmet och övar på kommunikationsfärdigheter med syfte att förstärka relationerna och uppmuntra till ett drogfritt liv. Totalt omfattar programmet 12 enskilda samtal för ungdomen, två enskilda samtal för den vuxne och två gemensamma samtal.

Ungdomarna erbjuds även enskilda rePULSE samtal. rePULSE AB utvecklar program och tar fram redskap för Socialt och Emotionellt Lärande som hjälper människor hantera sina tankar, känslor och beteende. www.repulse.se